شعر و ادبیات

منم که گوشه میخانه خانقاه من است

منم که گوشه میخانه خانقاه من است

منم که گوشه میخانه خانقاه من است منم که گوشه میخانه خانقاه من است غزل شماره 53 حافظ شیرازی ( منم که گوشه میخانه خانقاه من است ) به همراه معنی و …

روزگاریست که سودای بتان دین من است

روزگاریست که سودای بتان دین من است

روزگاریست که سودای بتان دین من است روزگاریست که سودای بتان دین من است غزل شماره 52 حافظ شیرازی ( روزگاریست که سودای بتان دین من است ) به همراه معنی و …

روضه خلد برین خلوت درویشان است

روضه خلد برین خلوت درویشان است

روضه خلد برین خلوت درویشان است روضه خلد برین خلوت درویشان است غزل شماره 49 حافظ شیرازی ( روضه خلد برین خلوت درویشان است ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ …

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست صوفی از پرتو می راز نهانی دانست غزل شماره 48 حافظ شیرازی ( صوفی از پرتو می راز نهانی دانست ) به همراه معنی و …

حال دل با تو گفتنم هوس است

حال دل با تو گفتنم هوس است

حال دل با تو گفتنم هوس است حال دل با تو گفتنم هوس است غزل شماره 42 حافظ شیرازی ( حال دل با تو گفتنم هوس است ) به همراه معنی و …

المنه لله که در میکده باز است

المنه لله که در میکده باز است

المنه لله که در میکده باز است المنه لله که در میکده باز است غزل شماره 40 حافظ شیرازی ( المنه لله که در میکده باز است ) به همراه معنی و …