شعر و ادبیات

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست بی مهر رخت روز مرا نور نماندست غزل شماره 38 حافظ شیرازی ( بی مهر رخت روز مرا نور نماندست ) به همراه معنی و …

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیا که قصر امل سخت سست بنیادست غزل شماره 37 حافظ شیرازی ( بیا که قصر امل سخت سست بنیادست ) به همراه معنی و …

رواق منظر چشم من آشیانه توست

رواق منظر چشم من آشیانه توست

رواق منظر چشم من آشیانه توست رواق منظر چشم من آشیانه توست غزل شماره 34 حافظ شیرازی ( رواق منظر چشم من آشیانه توست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ …

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست غزل شماره 32 حافظ شیرازی ( خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست ) به همراه معنی و …